ખેડૂતલક્ષી / સરકારનો ખેડૂતો માટે મોટો નિર્ણયઃ 7.5 હોર્સ પાવરના વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોને મળશે આ લાભ

Gujarat government annual electricity tariff additional benefit farmers

રાજ્યસરકારે ખેડૂતો માટે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. ખેડૂતો પાસેથી એક સમાન વીજદર લેવામાં આવશે. 7.5 હોર્સપાવરથી વધુના વીજજોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોને લાભ મળશે. 2 લાખ જેટલા ખેડૂતોને પ્રત્યક્ષ લાભ મળશે. આથી રાજ્ય સરકારને 77 કરોડનો વધારાનો બોજો આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ