ભરતી / સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકની ભરતીઃ આ તારીખ સુધી કરી શકશો અરજી

GSERC Recruitment 1239 Shikshan Sahayak post in Gujarat 2019

શિક્ષણ સહાયક માટે આજથી 30 નવેમ્બર સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે. ઉ.માધ્યમિક માટે 27 નવેમ્બર સુધી અરજી કરી શકાશે. ગુજરાત રાજ્ય માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શૈક્ષણિક સ્ટાફ ભરતી પસંદગી સમિતિ દ્વારા આ ભરતીઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. 

Loading...