ખુલાસો / અમદાવાદનું ગ્રીન કવર ઘટયું? લોકસભામાં રજૂ થયેલા રિપોર્ટ મામલે ગાર્ડન વિભાગની સ્પષ્ટતા, અલગ જ ઘો કાઢી

Green cover of Ahmedabad decreased? Clarification of the Garden Department regarding the report presented in the Lok Sabha,...

અમદાવાદ ગાર્ડન વિભાગના ડાયરેક્ટર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઈન્ડીયા નો રિપોર્ટ પ્રોટેક્ત ફોરેસ્ટ લેન્ડ માટે નો હતો. 2011 ની સ્થિતિ એ ફોરેસ્ટ લેન્ડ 17.96 % હતી જે ઘટી ને 9.41 % થઈ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ