વિધાનસભા સત્ર / ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મોટી જાહેરાત : સરકારે મગફળી ખરીદીની તારીખ કરી જાહેર

Government's Big announcement for Gujarat farmers

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મોટી જાહેરાત, વિધાનસભાના આજના સત્રમાં ગુજરાત સરકારે મગફળીની ખરીદી માટેની તારીખો જાહેર કરી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ