ચિંતાનો દરિયો / સરકાર ન જાગી તો ભાવનગરના 36 ગામડાઓ ડૂબી જશે! દરિયાકાંઠે પ્રોટેક્શન વોલ બનાવવા માગ

government, Bhavnagar, 36 villages, submerged,  Demand, protection wall along the coast

ભાવનગરનો દરિયો આગળ વધી રહ્યો હોવાથી દરિયા કાંઠાના 36 ગામો ભવિષ્યમાં ડુબી જાય તેવી સ્થિતિ જન્મી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ