મોટી સિદ્ધિ / દેશની સરકારી હોસ્પિટલમાં બકરીનાં કાનની કાર્ટિલેજની મદદથી 25 દર્દીઓની શારીરિક વિકૃતિ દૂર કરાઇ

Goat ear cartilage was used to remove the deformity of 25 patients at a government hospital in the country

બકરીના કાનની કાર્ટિલેજનો ઉપયોગ કરીને ઓછામાં ઓછા 25 લોકોમાં શારીરિક વિકૃતિ દૂર કરવામાં આવી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ