ગોંડલ / યાર્ડમાં નવા મરચાની ધૂમ આવક, ગત વર્ષ કરતાં ભાવમાં જોવા મળી તેજી

goandal New chili income more than in last year

સૂકા મરચાનાં હબ ગણાતા ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં નવા મરચાની ધૂમ આવક જોવા મળી છે. જેમાં 25 હજાર ભાર મરચાની આવક જોવા મળી છે. નવા મરચાની ધૂમ આવક થતાં 2 હજારથી વધુ ભાવ સાથે ગત વર્ષ કરતાં મરચામાં તેજી જોવા મળી છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ