હતાશ / સ્વાદરસિયા નિરાશઃ ગીરની કેસર કેરીની આવકમાં ૫૦ ટકાનો ઘટાડો, પણ ભાવમાં ૨૦૦ ટકાનો વધારો

Gir saffron mango market Product Saffron Mango Price

૧ જૂન પછી કેસર કેરીની આવક સાવ ઘટી જશે,  કેરીની આવકમાં ૫૦ ટકાનો ઘટાડો અને ભાવમાં ૨૦૦ ટકાનો વધારો થયો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ