ટેક્નોલોજી / શું વાત છે! હવે અંતરિક્ષમાં પણ બાળકો પેદા થશે, IVF ટેક્નિકથી પૃથ્વીની કક્ષામાં તૈયાર કરાશે Space Babies

future space babies will be born using ivf technique in bio satellite around earth orbits

કંપનીની યોજના છે કે તે બાયો-સેટેલાઇટ(Bio-Satellite) બનાવશે. જેની અંદર IVF ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા બાળકોનો જન્મ થશે. આ બાળકોને સ્પેસ બેબીઝ (Space Babies) કહેવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ