ફન દા'મેન્ટલ / ઝઘડાં માટે પદ્ધતિસરની તાલિમ આપવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે!

fundamental column Systematic training should be provided for fights

આપણી સંસ્કૃતિમાં શાંતિને ઘણું મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે પણ બોલબાલા તો ઝઘડાંની જ રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ