સફળતા / ભારતના વૈજ્ઞાનિકોની જોરદાર સફળતા : કોરોના મુદ્દે એક જ કલાકમાં એવી ટેકનિક શોધી કે દુનિયામાં કોઈ નથી કરી શક્યું 

For the first time in the world, scientists have developed a technique to detect corona virus mutations in just one hour...

પહેલી વાર કાગળથી એક કલાકમાં વાઈરસના મ્યૂટેશનને શોધી કઢાયું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ