ખરુ થયું / કંપનીમાં HR હેડ અશ્લિલ વીડિયો અને ફોટા વેચતી ઝડપાઈ, કોઈએ 'ચુગલી' કરતાં મહિલા બોસે જુઓ શું કર્યું

female employee selling obscene photos person slandered boss removed her

અમેરિકાની એક કંપનીની મહિલા એચઆર હેડ વેબસાઈટ પર કર્મચારીઓના અશ્લિલ ફોટા વેચતાં મળતાં બોસે તેને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ