શાસ્ત્ર / મહેમાનોને ભોજન કરાવતી વખતે રાખશો આટલી વસ્તુઓનું ધ્યાન તો થશે ધન-ધાન્યમાં વૃદ્ધિ

 Feeding guests brings great meri  In the Shiva Purana

મહેમાનોને ખવડાવવા ઉપરાંત આદર સન્માન આપવાનો શિવપુરાણમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે અને આવું કરવાથી ખૂબ પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ