કરાર / "જો ભારત F-21નો કોન્ટ્રાક્ટ આપશે તો બીજા કોઈ દેશને નહીં વેચીએ"

F-21 won’t be sold to anyone if IAF buys it Lockheed Martin
IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ