ગજબ! / જંગમાં ગુમાવ્યા બંને પગ, માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરીને રચ્યો ઈતિહાસ

ex nepalese soldier hari budhamagar with artificial legs scales everest creates history

બે પગથી વિકલાંગ અશક્ત પૂર્વ નેપાળી સૈનિકે કમાલ કરી દીધો છે. આ સૈનિકે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરીને ઈતિહાસ રચી દીધો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ