સાવધાન / નાહતા સમયે તમારા બાથરૂમનું પણ ગીઝર ફાટી શકે છે! આ વાતોનું રાખજો ખાસ ધ્યાન

Even your bathroom geyser can burst while taking a bath! Pay special attention to these things

જો તમે પણ ગીઝરનો ઉપયોગ કરો છો તો ગીઝર બ્લાસ્ટથી સંબંધિત અકસ્માતોથી બચવા માટે ખાસ આ વાતો ધ્યાનમાં રાખો- 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ