રાહત / 7 લાખથી વધારાની આવક પર પણ નહીં લાગે કોઈ ટેક્સ, સરકારે આપી નવી રાહત

Even if the income is a little more than 7 lakhs, there will be relief

નવી કર વ્યવસ્થામાં 7 લાખથી વધુ એટલે કે 7.10 લાખ અથવા 7.20 લાખ પર કોઈ ટેક્સ ચૂકવવો પડશે નહીં.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ