'છાપ' ખરાબ / એક જ દિવસમાં બે-બે પેપરમાં નીકળી ભૂલ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં CPCની જગ્યાએ બીજુ પેપર નીકળતા થઇ દોડાદોડી

Error in CPC, BSC paper of Saurashtra University

CPCની જગ્યાએ અન્ય પેપર અપાયું તો BSCની પરીક્ષામાં સિલેબસ બહારનું પૂછ્યું હોવાનો વિદ્યાર્થીઓનો આરોપ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ