કામની વાત / ફટાફટ EPF એકાઉન્ટને આ રીતે PAN નંબર સાથે લિંક કરો, નહીંતર થશે મોટું નુકસાન

epf account soon linked to the pan number or else there will be a big loss double tds

જો તમે EPF એકાઉન્ટને માન્ય પાનકાર્ડ સાથે લિંક નહીં કર્યું હોય તો તમારો TDS 20 ટકાના દરે કાપવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ