ક્રાઈમ / તમને પણ કારમાં કિંમતી સાધનો રાખવાની અને રસ્તા પર મોબાઈલનો ઉપયોગની આદત છે...તો જરૂર વાંચો

Do you also keep expensive equipment in the car and use mobiles on the road?

અમદાવાદમાં ધોળા દિવસે પણ કેટલાક લોકો પોતાની ચાલાકીથી શહેરીજનોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. ગુનાઓના પ્રમાણમાં દિવસેને દિવસે વધારો થઈ રહ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ