અમદાવાદ / અમે ફ્લેટ નથી વેચી શકતા : 2001માં આવેલા વિનાશક ભૂકંપમાં હિમગીરી ફ્લેટ થયો હતો ધ્વસ્ત, બિલ્ડર નથી આપતા દસ્તાવેજ

Dispute over documents of Himgiri flat in Vastrapur, Ahmedabad

ભૂકંપમાં હિમગિરિ ફલેટ ધ્વસ્ત થયો હતો પણ ઓરિજનલ દસ્તાવેજો બિલ્ડર પાસે પણ તે આપતા ન હોવાની ફરિયાદ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ