તમારા કામનું / ઘરે બેઠા મેળવો લાઈફ સર્ટિફિકેટ, પેન્શનર્સ માટે EPFOની નવી અપડેટ

digital life certificate or jeevan pramaan patra can be obtained sitting at home

પેન્શનર્સને વર્ષમાં એક વખત લાઈફ સર્ટિફિકેટ અથવા જીવન પ્રમાણ પત્ર જમા કરાવવાનું હોય છે. પેન્શનનો ફાયદો મળતો રહે તેના માટે આ પ્રમાણપત્ર જમા કરાવવું જરૂરી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ