નિવેદન / ગુજરાતમાં બોલ્યા બાગેશ્વરધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી, 'માહોલ ગરમ છે... સનાતન વિરોધીઓની ચટણી બનાવીશું...' 

Dhirendra Shastri of Bageshvardham spoke in Gujarat, we will make chutney of eternal opponents...'

Baba Bageshwar In Gujarat News: ગુજરાત આવેલા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ મોટું નિવેદન આપતા કહ્યું કે, તેઓ ભક્તિની ભૂમિ ગુજરાતને વંદન કરે છે. ગુજરાતીઓ દરેક જગ્યાએ પહોંચી ગયા છે, તમે લોકો ધન્ય છો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ