બાગેશ્વર ધામ / ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીને 1 કરોડની ચેલેન્જ, શ્યામ માનવ બાદ હવે આયુર્વેદાચાર્યનો ખુલ્લો પડકાર, કહ્યું 'નહીં તો.....'

Dhirendra Krishna Shastri's 1 crore challenge, after Shyam Manav, now Ayurvedacharya's open challenge, said 'If not.....'

છિંદવાડાના ડૉ. પ્રકાશ ટાટાએ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીને ચેલેન્જ આપતા કહ્યું કે જો તેઓ મારા મનમાં શું છે કે કહેશે તો ગુ તેને 1 કરોડ રૂપિયાનો ચેક આપીશ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ