કવાયત / આખું રાજકોટ જીત્યું છતાં મોટા એક્શનની તૈયારીમાં છે BJP! આવા નેતાઓનું લિસ્ટ બનાવવાની થઈ ગઈ શરૂઆત 

Despite winning the entire Rajkot, BJP is preparing for a big action!

આખું રાજકોટ જીતવા છતાં પણ ભાજપ હાલ એક બીજી કવાયતમાં લાગ્યું, વિજેતા ઉમેદવારો પાસેથી લઈ પ્રદેશમાં મોકલાશે, પ્રદેશ કક્ષાએથી મોટી કાર્યવાહી થઈ શકે

Loading...