બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

1:00 વાગ્યા સુધીમાં

29 % મતદાન નોંધાયું 

ગુજરાત ચૂંટણી 2022: સૌથી વધુ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં 33% મતદાન. સૌથી ઓછુ મહિસાગર,વડોદરા, અમદાવાદ જિલ્લામાં 27% મતદાન

ગીરનાર / 'જૂનાગઢ ડુંગર પર મતદાન બુથ આપો', ઉપલા દાતારની આસન સિદ્ધ જગ્યાથી મહંત ક્યારે નીચે નથી ઉતરતા

Demand of Mahant of Upper Datar to provide polling booth on Junagadh hill

જૂનાગઢ ઉપલા દાતારની જગ્યાના મહંત ક્યારેય પહાડથી નીચે ઉતરતા નથી, એટલે મતદાન કરવા બુથની માંગ કરી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ