મહામંથન / દિલ્હી વિધાનસભાની ચૂંટણીનું મહા એગ્ઝિટ પોલ, કોની થશે જીત?

દિલ્હી વિધાનસભાની ચૂંટણીનું મહા એગ્ઝિટ પોલ, કોની થશે જીત?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ