ગાંધીનગર / BIG NEWS : ગુજરાતમાં જંત્રી દરોમાં બમણો વધારો, સોમવારથી અમલ, દસ્તાવેજો માટે ચુકવવી પડશે બમણી ફી

Decision to double Jantri in Gujarat

સમગ્ર રાજ્યમાં સોમવારથી જંત્રી બમણો કરવાનો સરકાર દ્વારા નિર્ણય લેવાયો છે, રાજ્યમાં બાર વર્ષ બાદ જંત્રીમાં થયો વધારો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ