શિક્ષણ વિભાગ / ગુજરાતમાં શિક્ષણ માટે કોટા જેવી વ્યવસ્થા કરાશે, કોંગ્રેસે કહ્યું શિક્ષણ બજેટમાં રાજ્ય ઘણું પાછળ

Debate in the Legislative Assembly on Education Budget

ગુજરાતમાં શિક્ષણ વિશે કોંગ્રેસના બે ધારાસભ્યો દ્વારા ખાનગી શાળા અને સરકારી શાળા પાછળ થતા બજેટના ખર્ચા વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ