ટેક્સ / ... તો શું કોરોનાને પહોંચી વળવા સરકાર આ લોકો પાસે વધારે ટેક્સ વસૂલશે?

contain the covid 19 pandemic and use your money well thats economist and nobel laureate joseph stiglitzs advice to the...

અમેરિકાના અર્થશાસ્ત્રી અને નોબેલ પુરસ્કારથી સન્માનિત જોસેફ ઈ સ્ટિગ્લિજે સોમવારે કહ્યું કે જો ભારત સરકાર કોરોનાનો સામનો કરવા માટે ધન ભેગુ કરવામાં નિષ્ફળ છે તો તેમણે અમીર લોકો પર ટેક્સ લગાવીને ધન ભેગુ કરવું જોઈએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ