કાર્યવાહી / અમદાવાદમાં સાસરિયાંના ત્રાસથી પીડાતી ત્રણ પરિણીતાઓ રણચંડી બની, આ શસ્ત્ર ઉગામી ‘સબક’ શીખવ્યો

Complaint under Domestic Violence Act against Ahmedabad in-laws

અમદાવાદમાં સાસરિયાંના ત્રાસથી પીડાતી ત્રણ પરિણીતા રણચંડી બનીઃ કાયદાનું શસ્ત્ર ઉગામી ‘સબક’ શીખવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ