તમારા કામનું / સોનાના ભાવ 3 મહિનાની સરખામણીએ ઘટ્યા. માર્ચથી અત્યાર સુધી 6હજાર પ્રતિ 10 ગ્રામે થયો ઘટાડો

compare to last three month price g\of gold get reduce

સોનાના ભાવ 3 મહિનાની સરખામણીએ ઘટ્યા. માર્ચથી અત્યાર સુધી 6હજાર પ્રતિ 10 ગ્રામે થયો ઘટાડો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ