લોકો પરેશાન / મહેસાણામાં કંપનીઓ રાત્રે ઝેરી ગેસ છોડે છે, 40 જેટલા લોકોને અસર, તલાટી, TDO સહિત આરોગ્ય વિભાગ થયું દોડતું

Companies release toxic gas at night in Mehsana, affecting about 40 people, health department including Talati, TDO running

કડી  રોડ પરની  કેમીકલ સહિતની કંપનીઓ ઝેર ઓક્તા કડી તાલુકાના નાની કડી વિસ્તારની સોસાયટીમાં રહેતા લોકોની સ્થિતિ વિકટ. 40 જેટલા લોકોને વધતી-ઓછી અસર પગલા લો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ