હુકમથી / રાજ્યની નવી પ્રવાસન નીતિ જાહેર, દારુ પરવાનગી મુદ્દે CM રૂપાણીનું મહત્વનું નિવેદન

Cm rupani on liquor ban in Gujarat in new tourism policy

CM રૂપાણીએ આડે પાંચ વર્ષ માટે પ્રવાસનનીતિની જાહેરાત કરી હતી જેમાં ઘણી સ્પષ્ટતાઓ કરી હતી ત્યારે તેમણે લીકર મામલે પણ નીવેદન આપ્યું હતુ. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ