ગુડ ન્યૂઝ / 10,600 લોકોને રોજગારી મળશે: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે આજે 11,291 કરોડના સૂચિત રોકાણો માટે MoU કર્યા, આ ઉદ્યોગોના રોકાણો આવશે

cM Bhupendra Patel signed MoUs for proposed investments of 11,291 crores

દર સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે MoUના ઉપક્રમમાં સોમવારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતીમાં છઠ્ઠી શ્રેણીમાં ૦૩ MoU કુલ રૂ. 11,291 કરોડના સૂચિત રોકાણો માટે સંપન્ન : આ રોકાણથી 10,600 લોકોને રોજગારી મળશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ