ધર્મ / ચાણક્ય નીતિ: આ વસ્તુઓ માટે કરોડો રૂપિયા પણ જતા કરી દેજો, નહીંતર ક્યાયના નહીં રહો

chanakya niti for money never accept money wealth in cost of love

ચાણક્ય નીતિમાં અમીર બનવાની રીત જણાવવામાં આવી છે. આ સાથે આચાર્ય ચાણક્યએ 4 વસ્તુઓને પૈસાની આગળ વધુ કિમતી જણાવ્યું છે. પૈસા માટે આ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો જીવનને બદ્દતર બનાવી નાખે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ