મહત્વના સમાચાર / જન્મ પ્રમાણ પત્ર સાથે જોડાશે નાગરિક્તા, એક થશે પર્યાવરણ અધિનિયમ, જાણો PMના એક્શન પ્લાનની ખાસ વાતો

centers action plan ready after pms meeting discussion from citizenship to environment in 60 points

નાગરિકતાને જન્મ પ્રમાણ પત્રથી જોડવા અકલ પર્યાવરણ અધિનિયમ, વ્યાપારને લઈ સમજૂતિમાં નોંકરીઓને સામિલ કરવા જેવી બાબતોને સામેલ કરતો નવો એક્શન પ્લાન તૈયાર કરાયો છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ