શિક્ષણ / BIG NEWS : 26 એપ્રિલથી ઓફલાઈન મોડમાં લેવાશે ધોરણ 10 અને 12ના બોર્ડની પરીક્ષા, CBSEની મોટી જાહેરાત

CBSE exam second term; will be taken offline from 26th April. Examination of 12

કેન્દ્રિય માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ( CBSE)નાં 10 માં અને 12 માની બીજી ટર્મ ની પરીક્ષાઓ 26 એપ્રિલ થી શરુ થશે. 10 માં અને 12 ની પરીક્ષાઓનો વિગતવાર કાર્યક્રમ પાછળથી જાહેર થશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ