આરોગ્ય જોખમાયું / સુરતીઓ આ પ્રખ્યાત તવાફ્રાય રેસ્ટોરન્ટનું ભોજન લેતા હોય વિચારજો, જુઓ ગ્રાહકને કેવી વીતી

Caterpillar from meal at Mushtaq Ahmedabadi Tawafry Restaurant opposite VR Mall in Surat

સુરતના વી.આર.મોલ સામેની મુસ્તાક અમદાવાદી તવાફ્રાય રેસ્ટોરન્ટમાં ભોજનમાંથી નીકળી ઈયળ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ