તમારે જાણવા જેવું / બિનખેડૂત છો તો શું ખેતી કરવા માટે જમીન ખરીદી શકાય? જાણો નિયમો

Can a non farmer buy agricultural land know what the rules are

જો કોઈ વ્યક્તિ ખેડૂત ન હોય અને ખેતી લાયક જમીન લેવા માંગતો હોય અથવા તો ખેતી કરવા માંગતો હોય તો શું છે નિયમો?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ