બજેટ 2020 / આજે પણ આ કારણોસર યાદ કરવામાં આવે છે આ પાંચ બજેટ

budget 2020 five memorable budget

દેશમાં દર વર્ષે બજેટ રજૂ કરવામાં આવે છે. આઝાદી પછી, આવા કેટલાક બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, જે લોકોને વર્ષો સુધી યાદ રહે છે. આવા બજેટની સંખ્યા માત્ર પાંચ છે, જે કેટલાક કારણોસર યાદ રાખવામાં આવે છે. આમાંના કેટલાક બજેટ્સને બ્લેક બજેટ, ઉદાર બજેટ, રોલબેક બજેટ, વગેરે તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ