ઐતિહાસિક / ગુજરાતમાં આ સ્થળેથી મળી આવ્યા ઐતિહાસિક સ્થાપત્ય, પુરાતન વિભાગે હાથ ધર્યું સંશોધન

 Buddhist stupa and chaitya found in vadnagar mehsana

ગુજરાતની ઐતિહાસિક નગરી વડનગરમાંથી વધુ એક ઐતિહાસિક સ્થાપત્ય મળી આવ્યું છે, અગાઉ ઘાસકૉળ દરવાજા પાસે પણ આવું જ ઐતિહાસિક સ્થાપત્ય મળી આવ્યું હતું. 

Loading...