પરેશાની / વડોદરાની બ્રાઇટ સ્કૂલમાં બોર્ડની પરીક્ષા એક કલાક મોડી શરૂ થઈ, તો બોપલની તેજસ વિદ્યાલય પુરવણી માટે પસ્તાળ, આયોજનમાં ઉણપ કેમ?

Board exams at Bright School in Vadodara started one hour late, so why is Pastal for Bopal's Tejas Vidyalaya...

હાલમાં ગુજરાત માધ્યમિક તેમજ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા હાલમાં ધો. 10 અને 12 ની પરીક્ષા લેવામાં આવી રહી છે. ત્યારે પરીક્ષામાં અવાર નવાર સ્કૂલ દ્વારા ભૂલચૂક થતી હોય છે. ત્યારે એવા જ બે બનાવો બનવા પામ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ