હેલ્થ ટીપ્સ / દરરોજ કેમ પીવુ જોઈએ કારેલાનુ પાણી? ફાયદા જાણી આ કડવી વસ્તુ પણ સારી લાગશે

bitter gourd water benefits skin problems type 2 diabetes blood sugar karela ka pani

કારેલાના કડવા સ્વાદને લઇને નાક બગાડવાનુ તમારે છોડી દેવુ જોઈએ. કારેલાના ફાયદા પર વિચાર કરવો જોઈએ. જેનુ સેવન કરવાથી શરીરને અઢળક ફાયદા થાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ