પરીક્ષા / ધોરણ-12 સાયન્સ-સામાન્ય પ્રવાહના પરિણામથી અસંતુષ્ટ વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર, આ તારીખે યોજાશે પરીક્ષા

Big news for students dissatisfied with the result of Std-12 Science-General stream, the exam will be held on this date

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડને ધો.12ના પરિણાથી ના ખુશ હોય તેવા 19 વિદ્યાર્થીઓ માટે અલગથી પરીક્ષાનું આયોજન કરવાની ફરજ પડી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ