તમારા કામનું / બેન્ક એકાઉન્ટ હોલ્ડરના મોત બાદ જમા રકમ પર કોનો હોય છે અધિકાર? જાણો પૈસા ઉપાડવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

bank rules bank account after a person dies money withdrawing rules

બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલતી વખતે જ તમારી પાસે નોમિનીનો ઓપ્શન આપવામાં આવે છે. એવામાં કોઈ પણ ખાતાધારકના મોત બાદ તેમના એકાઉન્ટમાં જમા રકમ પર અધિકાર નોમિનીનો હોય છે. 

Loading...