ભારે કરી ! / બાબા વેંગાની 2 ભવિષ્યવાણી થઈ રહી છે સાચી, ભારતને લઈને કરી હતી આ ત્રીજી ભવિષ્યવાણી

Baba Venga's 2 prophecies are coming true, the third such prophesy was made about India

વર્ષ 2022ને લઈને એમને બે ભવિષ્યવાણી કરી હતી જે સાચી થઈ રહી છે અને એમની ત્રીજી ભવિષ્યવાણી ભારતને લઈને કરવામાં આવી હતી..

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ