કહેવું પડે / આ માત્ર ભારતનું જ નહીં, સમગ્ર એશિયાનું છે સૌથી શિક્ષિત ગામ, ઘરે-ઘરે છે સાક્ષર

Asia most literate village dhorra mafi

ભારતના ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલું છે અલીગઢ. પોતાની યુનિવર્સિટી માટે ધોરા માફી નામનું ગામ ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. આ ગામ સમગ્ર એશિયામાં જાણીતુ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ