નિર્ણય / આ વર્ષે હજ પર નહીં જઈ શકે ભારતીય, કોરોનાના કારણે અરજીઓ થઈ રદ્દ 

application for haj 2021 cancelled

હજ પર જતા ભારતીય મુસ્લિમ નાગરિકોની દરેક અરજી રદ્દ કરી દેવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ