ખુલાસો / પૈસા આપે તેની જ ફાઇલ ક્લિયર થાય: આણંદ કલેક્ટર સ્પાયકેમ કેસમાં ચિટનીશ JD પટેલના કારનામાનો ખુલાસો

Another explanation on the spycam issue in the Anand collector's office

આણંદ સ્પાય કેમેરાકાંડઃ જે.ડી પટેલની લાંચખોરીનો વધુ એક પુરાવો આવ્યો સામે, પૈસા આપનાર અરજદારની ફાઇલ પહેલા ક્લિયર કરતો હતો જે. ડી. પટેલ.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ